10వ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలకు హాజరవుతున్న విద్యార్థుల వివరాలు Edit చేసుకునే అవకాశం కల్పించబడినది. (11.01.23 నుండి 20.01.23 వరకు)

 10వ తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలకు హాజరవుతున్న విద్యార్థుల వివరాలు Edit చేసుకునే అవకాశం కల్పించబడినది. (11.01.23 నుండి 20.01.23 వరకు)No comments

Powered by Blogger.