ప్రజా ప్రతినిధుల సిఫార్సుల నేపథ్యంలో నాచురల్ బారియర్స్ అడ్డంకి గా ఉన్న పాఠశాలలను మ్యాపింగ్ నుండి మినహాయింపు ఇస్తూ డి.ఈ.ఓ లకు ఆదేశాలు ఇచ్చిన విద్యాశాఖ కమిషనర్ ..

 ప్రజా ప్రతినిధుల సిఫార్సుల నేపథ్యంలో నాచురల్ బారియర్స్ అడ్డంకి గా ఉన్న పాఠశాలలను మ్యాపింగ్ నుండి మినహాయింపు ఇస్తూ డి.ఈ.ఓ లకు ఆదేశాలు ఇచ్చిన విద్యాశాఖ కమిషనర్ ..
No comments

Powered by Blogger.